Vassbakk & Stol er kommet godt i gang med arbeidet på Hosanger. På Fv. 567 i Hosanger skal eksisterende vei, (ca. 900 m) delvis oppgraderes eller bygges ny.

Videre skal det etableres gang og sykkelveg på strekket, ny betong bro, samt at det i tillegg skal etableres nytt gatelys med stålmaster. To naust i Mjøsvågen som kommer i konflikt med ny vei, skal flyttes ut på ny fylling.

Vegen skal  breddeutvides og følge ny prosjektert linje som ligger vest for eksisterende vei. Det passerer ca 3.000 biler i døgnet (ÅDT)

Ved Fv. 360 i Bruvik (ved nærbutikken), skal det legges om ca 100 meter veg, og her passerer ca. 1.000 biler i døgnet (ÅDT)

Total sett vil det være masseutskiftning på ca. 20.000 m3 og ca. 18.000 m3 sprengning i dagen.

Sprengningsleder Oddbjørn Garmanslund sier at dette prosjektet har en utfordrende og meget krevende sprengningsjobb. På grunn av krevende og spesielle forhold, vil vegen bli stengt deler av dagen for å få ned steinmassene på en sikker og trygg måte. Det skal være sikkert for myke trafikanter, biler, og de som arbeider her.

Oppdragsgiver for Hosanger er Statens Vegvesen, og Vassbakk & Stol er hovedentreprenør.

Kontraktssum: ca. 35 mill.
Anleggsleder: Kåre Flatlandsmo
Formann: Fred Ove Vatle