Våre arbeider består i avskoging, vegetasjons rensk, utsprengning av ca. 43 000m3 fjell, opparbeiding av VA- anlegg og kabelgrøfter fra Beverskaret og ut i Fjellvegen med tilknytning til eksisterende anlegg.

I første omgang har vi utført grunnarbeider og klargjort for betongarbeider for 1. byggetrinn, dvs. det nederste bygget. Veier og kommunalteknisk blir opparbeidet opp til byggetrinn 2.

Av kommunaltekniske arbeider er grøften i Fjellvegen ferdig gravd/ pigget. I denne grøften er det lagt 400mm overvannsrør og 160mm spillvannsrør frem til påkoblingspunktet.

Vi er også i full gang med å montere et fordrøyninngsmagasin på 207m3 i forbindelse med de kommunaltekniske anleggene. Dette består av to parallelle strekk betongrør Ø2000mm, hver på 33m lengde. Virvelkammer er montert i utløpskum, og det er dette som bestemmer mengde vann ut av magasinet. Ved fordrøyning ledes overvannet til et basseng hvor det fordrøyes før det tilføres grunnen, lokal resipient eller avløps-/overvannsledningsnett. Fordrøyningsmagasinet etableres p.g.a. eksisterende overvannsystem er overbelastet og/ eller har lav reservekapasitet og ikke kan ta i mot den økte avrenningen.

For veger skal det sprenges 8198m3 fjell, og totalt skal det asfalteres 3034m2 veier.

Vi er kommet langt i grunnarbeidene for blokk 1. Her har vi sprengt ut ca.18000m3 fjell. Det meste av disse massene er kjørt ut av anlegget. Resten er benyttet til tilbakefylling rundt blokken. Garasjeanlegg i underetasjen er ferdig asfaltert og utgjør ca.600m2.

Anleggsleder: Ragnar Laugen
Formann: Leif Arne Simonsen