Bergen Lufthavn, Flesland

Informasjon om utbygging av Bergen lufthavn, Flesland.

Byggherre: Avinor AS

Prosjekter: Nye flyoppstillingsplasser og ny hovedtaksebane. Nye banestasjoner (elektrostasjoner for banebelysning) Nye hovedkabelanlegg for banebelysning.

Utbyggingsperiode 2007 til 2009, og 2010 til 2013

  

Utbyggingsperiode 2007 – 2009

Nye flyoppstillingsplasser og ny forskjøvet taksebane.

Vassbakk & Stol As fikk tildelt kontrakt ( H1 ) i januar 2007 på bygging av nye flyoppstillingsplasser og bygging av ny forskjøvet taksebane i søndre del av flyplassområdet.

Kontrakten hadde en verdi på ca. 115 mill kroner.

Arbeidene startet primo februar 2007 og ble avsluttet høsten 2009. Kontrakten ble tilført tilleggsarbeider med bl.a. bygging av overvannssystem på nye flyoppstillingsplasser, samt fundamentering og grøfter for flyplassbelysning. Sluttsummen på denne kontrakten endte på ca 150 mill. kroner.

Utbyggingsområdene lå delvis utenfor selve flyplassområdet, og vi kunne utføre våre anleggsarbeider uten spesielle restriksjoner. Området hadde tidligere vært militært område, og mye av løsmassene inneholdt lett forurensede masser. Massene ble transportert til deponiområder som var sikret for ukontrollert utslipp. Vi bygget deponier sikret med membraner, slik at all vannsig fra deponiet ble ført i lukket rørsystem. Den ene pumpestasjonen som pumper sigevann fra bassengområdet har en pumpesynk på12.5 m. Dette var den største pumpesynken Vera As noen gang hadde produsert.

Det ble gjennomført full masseutskiftning for de nye flyoppstillingsområdene, og for nye taksebaner.På de største fyllingsområdene var fyllingshøyden mellom 25-30 m

I løpet av anleggsperioden transporterte vi ca 370.000 pm3 jord- og løsmasser. Sprengningsvolumet var ca 340.000 fm3. Avinor As hadde avtale med Statens vegvesen på mottak av stein fra nærliggende vegprosjekter, og vi tok i mot og planerte ut ca 400.000 am3 stein.

Når våre arbeider var avsluttet, hadde vi planert ut flyoppstillingsplasser og nye taksebaner på ca140.000 m2klart for asfaltering.

 

Ny hovedkabeltrase for banelys langs rullebanen.

Våren 2008 fikk Vassbakk & Stol As ny kontrakt ( E2 ) for Avinor på Flesland. Denne kontrakten omfattet bygging av ny hovedkabeltrase langs hele rullebanen, en lengde på 3.000 m. Med tilførselstraseer fra elektrostasjoner mv. ble det utført totalt ca 4000m kabelgrøfter.

Det spesielle med denne kontrakten var at arbeidene måtte utføres på natt mellom kl. 24.00 til 06.00 neste morgen, og kun innenfor nattestengningsperiode fra medio april til medio juni. De første 3000m måtte være klart for kabeltrekking allerede i midten av mai, og det klarte Vassbakk & Stol på en glimrende måte. Arbeidene ble organisert med flere arbeidslag, som gjekk i ” tog ” etter hverandre.

Kabelanleggene ble utført ved nedleggelse av 9-hulls kabelkanaler ( Multikanaler ), og OPI-kanaler der traseene krysset taksebaner og kjøreveger.

Dette arbeidet fikk mye omtale gjennom Avinor sine kanaler, og det snakkes fremdeles om dette imponerende arbeidet. Kontraktsverdi ca 20 mill.

 

2. Utbyggingsperiode 2010 – 2013.

Entreprise AL1

I mars 2010 skjer det igjen. Vassbakk & Stol As får ny kontrakt med Avinor As. Den ene kontrakten omfatter bygging av ny taksebane forskjøvet ca 45m i forhold til eksisterende taksebane. Forskyvningen må utføres på grunn av sikkerhetsavstand mellom rullebane og taksebane. Arbeidene har en kontraktsverdi på ca 200 mill, og skal i hovedsak utføres fra april 2010 til september 2012.

Det er verdt å merke seg at Avinor hadde to valg når de var i forhandlinger med entreprenører. Dersom det skulle være realistisk å gjennomføre prosjektet innenfor oppsatt hovedframdriftsplan, uttalte Avinor at valget måtte bli Vassbakk & Stol, ellers måtte hele prosjektet utsettes ett år. Bakgrunnen for denne uttalelsen var at VS hadde erfaring fra Flesland tidligere, og at vi kunne garantere for tilstrekkelig med ressurser.

Vi takket for tillitten, og satte i gang prosjektet i forvissing om at dette skulle vi klare. Første milepæl var august 2010, med ca 500m ny taksebane klart for asfaltering. Vi var klar en uke før fristen.

Denne kontrakten omfatter totalt ca 1600m ny taksebane i 40m bredde.Når denne banen er ferdig, har vi flyttet ca 500.000m3 med løsmasser, og sprengt og behandlet ca 450.000-500.000 m3 med stein.

Vi produserer all masse innenfor flyplassområdet, hvor vi tar ut stein fra dagbrudd.

Anleggsdriften, som drives tett opp til flytrafikk, krever mye fokus på sikkerhet og årvåkenhet.Det betyr at kontakten mellom anleggsledelse og flyplassledelse koordineres daglig i egne møter.Det gjennomføres ukentlige framdriftsmøter med anleggsledelse og byggherre. På våren og sommeren 2011 er det svært hektisk, og milepælene ligger som perler på en snor.

Hele det nye taksebanesystemet skal være i ordinær drift 1. oktober 2011.

 

Entreprise AL3.

Denne kontrakten omfatter arbeider innen for 90m sikkerhetssone, dvs. arbeider som utføres nærmere senterlinje rullebane enn 90m. Disse arbeidene utføres på nattetid i egne nattestengningsperioder som er satt på forhånd av Avinor. Kontraktsverdien på AL3 er ca 40 mill, og skal være avsluttet i 2012. I hovedsak omfatter AL3 anleggsarbeider på avkjørsler mellom taksebane og rullebane.

 

Entreprise AL2.

Like over nyttår ble det på nytt tildelt en kontrakt fra Avinor til Vassbakk & Stol. Denne entreprisen omfatter også bygging av taksebaner, nemlig 2 parallelle baner som skal sammenføye den søndre del mot den nordre del som bygges under AL1-entreprisen. Det spesielle med denne kontrakten er at anleggsperioden er svært kort, noe som medfører anleggsdrift 24 timer i døgnet. Dette arbeidet foregår like utenfor terminalområdene, både for ordinær flytrafikk og helikoptertrafikk. Til denne kontrakten er det opprettet egen organisasjon med Idar Glomstad som anleggsleder. Denne kontrakten har en verdi på ca 140 mill. kroner.

For AL1 og AL2 entreprisene skal det også bygges ut sikkerhetsområder i tillegg til nye taksebaner.

 

Entreprise AL5.

Anleggsentreprise AL5 omfatter bygging av ny kjøreveg for oljetransport fra oljeterminal ved flyplassområdet til flyoppstillingsområder ved terminalbyggene. Denne kontrakten startet opp primo august 2010, og skal ferdigstilles 13. mai 2011. Kåre Flatlandsmo, som er anleggsleder for denne kontrakten, rapporterer at arbeidene er i rute.

Verdien på denne kontrakten er ca 45 mill kroner.

På det meste er det ca 80-100 personer engasjert i prosjektene på Flesland. Hovedaktivitetene vil være ferdige i løpet av 2011, men det vil likevel pågå anleggsarbeider til våren 2012.

Vassbakk & Stol har egen boligrigg, som ligger på Avinor sin eiendom sørøst for flyplassen. I tilknytning til boligriggen finnes egen kjøkken og kantine, som drives av Albatross As.

Terje Saltnes

Anleggsleder.