Florvåg-Erdal i Hordaland

RV 563 Florvåg–Erdal var et samarbeidsprosjekt mellom byggherre Askøy kommune og Statens vegvesen. Oppdraget startet 1. desember 2009 og ble overlevert 25. mai 2011.
Prosjektet omfattet utbedring og bygging av fortau på 3 delstrekninger mellom Florvåg og Erdal.

1. S1 Bakarvågen

2. S2 Søre Erdal

3. S3 Steinrusten totalt 1100m.

Det gamle VA-anlegget er sanert vekk og nytt anlegg etablert på alle parseller. Arbeidet har vært krevende med store inngrep i private hager samt at boligene måtte ha et velfungerende vann-og avløpssystem i byggeperioden. Anleggsarbeidene har også hatt store utfordringer med å håndtere biltrafikken.

Arbeidet har i tillegg bestått av masseforflytning av fjell – ca.10200 m3 fjell. Vassbakk & Stol har også stått for arbeid med muring av ca. 900m2 natursteinsmur inkludert innmurt busskur langs veien i Bakarvågen. Forstøtningsmurer av betong har også vært omfattende med innleie av Stoltz Røthing. Andre aktiviteter var blant annet bygging av vegrekkverk type Safetybaer, tregjerder, flettverksgjerde, fjellsikring, universelle busslommer, vegmerking, kabelgrøfter og riving av løe.

VA-anlegget har bestått i legging av 300mm ductil støpejernsrør, 200mm pvc spillvann og 315mm DVO overvann og inntil 70 kummer.

Vassbakk & Stol har også stått for utbedring/nytt kryss på Steinrusten. Det er også lagt ned ca. 1500 tonn asfalt på prosjektet.

Vi må her framheve godt samarbeid med Statens vegvesen og Askøy kommune. Byggeledelsen har gitt VS et godt skussmål for vel utført oppdrag.

Anleggsleder Oddvar Kårstad og formann Eivind Brekke.