Bybanen byggetrinn 3 parsell C12

Byggetrinn 3 omfatter bybanestrekning fra Lagunen til Bergen lufthavn Flesland. Traseen i sin helhet skal stå klar i 2016.

Vassbakk & Stol AS og Skanska Norge ble  tildelt entreprise C12 Sandslivegen – Kokstad, som er en del av byggetrinn 3. Byggherre Hordaland Fylkeskommune Bybanen Utvikling.

 Fysisk oppstart i marka var 19.08.2013, overlevering til byggherre 2015. Underveis er det satt en rekke milepæler ift. tilkomst for påfølgende entreprise, slik at hoveddelen av arbeidet  skal være utført innenfor 1 år. Gartner/landskapsarbeider vil pågå fram til sommeren 2014.

 C12 Sandslivegen-Kokstad er 1700 meter lang. Arbeidet består av grunn- og betongarbeider opp til ballastpukk og en del konstruksjoner. Traseen går til dels gjennom jomfruelig terreng ved Sandsli og Ytrebygdsvegen. Over Sandslimarka krysser traseen eksisterende parkeringsplasser og tett inntil bebyggelse. Fra Sandslimarka gjennom Dyrhovdtunnelen med utløp tett inntil Plantasjen, videre krysser banen under Ytrebygdsvegen, følger så veien fram til Kokstad holdeplass, over banebro og til entreprisegrense.

 Fakta

  • Sprengning i linjen 125 700m3
  • Jordmasser 70 000m3
  • Natursteinsmurer ca 3 500m2
  • Ca 1,3 km gang- og sykkelvei
  • Infrastruktur i grunn for Bybanen og nødvendige omlegginger av eksisterende
  • 120 meter lang bro i betong
  • Bro for gang- og sykkelvei over Ytrebygdsvegen
  • Kulvert der bybanen krysser under Ytrebygdsvegen
  • Tunnel på 90 meter for Bybanen, to tunneler med portaler – totalt ca 80 meter for fremtidig byggetrinn på Ringveg vest

Utfordringer underveis vil være blant annet stram framdrift, omgivelsene og trafikkavvikling, massetransport og vanskelige grunnforhold ved Plantasjen.

Utført pr 11.12.13:
All rensk og vegetasjonsrydding er nå utført. Sprengningsarbeidene pågår for fullt og vil gå ut januar 2014.

Det er sprengt ut ca 116 000 fm³ i linjen, av dette er 13 000 fm³ tatt ut i forskjæringene til Dyrhovdtunnelen. Sikring av fjellskjæringer er i gang.

Grunnarbeidene for fundamenter til Sandslibroen er inne i sluttfasen. Er godt i gang med byggegropen til framtidig Ringvegvest, her skal det etableres byggegrop for driving av 2 stk tuneller a 40 m og betongportaler. Tilkomst for tunelldriving i uke 3 2014. I Ytrebygdsveien er det etablert midlertidig bro for gående/syklende, da sportrase skal gå under eksisterende vei.

Skanska har ca 10 meter igjen før gjennomslag i Dyrhovdtunnelen.

Det er støpt to store kryssende OPI kanaler under sportrasen i Sandslimarka. Eksisterende kabelinfrastruktur er lagt om via nevnte kanaler. Langsgående drenering og Opi kanaler legges i dette område nå. Det gjenstår omlegging av eksisterende vann og spillvannsledning. Mindre veiomlegging tidlig i januar 2014.

Ved Plantasjen pågår peling for fundamentering av banetrase. Breiholten 3 som kommer i konflikt med bybanen rives i disse dager.

For mer informasjon om bybane utbygging se http://www.hordaland.no/bybanen-utbygging/Utbygging4/Byggetrinn-3-Lagunen-Flesland/Byggestart-trinn-III-til-Flesland/

Anleggsleder: Jostein Mjelstad
Formenn: Fred Ove Vatle og Kjell Skage