Byggherre: Stavanger Kommune

Kontraktsum: ca  11 mill

Oppstart: Oktober 2010

Ferdigstillelse: Oktober 2011

Arbeidene omfatter:

  • Ca 220m spillvannsledning
  • Ca 430m overvannsledning
  • Ca 260m fellesavløpsledning
  • Ca 870m vannledning Ø150mm
  • Ca 70m vannledning Ø600mm
  • Ca 5400m2 med asfalterte veier
  • Ca 3000m2 med asfalterte fortau
  • Ca 1000m2 med heller på fortau
  • Ca 1200m platekantstein
  • Ca 400m2 med storgatestein i kryss

Prosjektet er initiert i et generelt behov for standardheving av gatenettet i området samt trafikksikring for skoler i området.

Som følge av gateopprustingen skal hovedanlegg for VA-ledningene skiftes ut.

Stikkledninger til boliger som i dag har fellessystem skal samtidig separeres og tilkobles nytt anlegg.

Gaten skal opparbeides med granittkantstein, opphøyde gangfelt i storgatestein samt heller på fortau.

Anleggsleder Fredrik Kolnes, formann Jan-Rune Johansen