Første salve er sprengt!

Det betyr at de aller første arbeidene på gigantprosjektet E39 Rogfast er i gang. Vassbakk & Stol AS har inngått kontrakt som underentreprenør for NCC som skal drive de første kilometerne med sidetunneler. Disse tunnelene går fra Arsvågen og inn mot hoved tunnelløpet. Når drivingen av Hovedløpene starter skal sidetunnelen brukes til massetransport. Helt til slutt skal sidetunnelene brukes til luftesjakter.

Vassbakk & Stol sitt arbeid i dette ligger i dagen. Vi skal ryste opp Arsvegen og lage riggområde på Laupland. Vi skal kjøre tunnelstein fra mellomlager på Arsvågen til massedeponiet på Knarholmen og vi skal lage et nytt kryss på E39 for å bedre tilkomsten til påhugget som kommer på Laupland.

Nå i oppstartsfasen har det vært fokus på å komme i gang med forskjæring og klargjøring av alt som skal til for at NCC kan starte selve tunneldrivingen. Det er mye som skal rigges og det er fokus på å få på plass vann, strøm, avfallshåndtering, verksted og telt for diverse lagring. Mye skal på plass frem til NCC skal i gang.

 

Ytre miljø!

I dette prosjektet er det sterkt fokus på Ytre miljø i tillegg til HMS. Statens vegvesen har tidligere fått kritikk for utslipp av plastfiber, nonel-slanger og slam til sjø. Dette skal vi unngå på dette prosjektet og vegvesenet har markert en svært tydelig linje på at miljøhensynet skal tas.

For Vassbakk & Stol sin del så er dette egentlig kjent stoff, men vi har vært nødt til å øke fokuset på dette kraftig. Eksempler på dette er håndtering av Dieseltanker og dieselpåfylling. Alle tanker som benyttes skal være av den typen som minimerer fare for utslipp. Vi skal alltid ha med absorbent, og hver mann skal arbeide aktivt for å unngå søl og tilgrising. Skjer det et uhell, skal det rapporteres og det skal ryddes opp umiddelbart. Et annet eksempel er tilgrising av offentlig veg. Det vil bli iverksatt tiltak for å unngå dette. Disse tiltakene må følges opp og gjennomføres, slik at vi lykkes med å gjennomføre dette på en måte som er i tråd med vegvesenet sine forventninger til oss.

Dette skal vi klare! Hvis vi mener at vi skal være med videre på Rogfast-prosjektet, eller andre store jobber for Statens vegvesen, så må vi bli gode på å følge opp Ytre miljø på samme måte som vi har blitt gode på å følge opp HMS!

 

Et spennende år ligger foran oss.

Det har vært veldig hyggelig å bli kjent med hovedentreprenøren. NCC er en stor og profesjonell aktør som det er viktig for oss å samarbeide godt med. Prosjektledelsen vi har jobbet tett med de siste ukene består av flotte folk som vi skal samarbeide godt med det neste året!

Med på laget fra Vassbakk & Stol er Odd Bjarne Viken (Driftsleder), Mary Sztankay (HMS/KS), Kjell Olav Skjelde (Masser og prosjektering), Åge Lund (stikker) og Rune Stumo (prosjektleder)