Lilandshaugen.
Det er utført ca 90 % (ca 50.000m3) av rensking av jord på Lilandshaugen og sprengt ca. 190.000 fm3 pr. 21.05.2013
Utlasting og transport av masser skjer både til Skjenavatnet og til Lønningstjernet.Sprengningsarbeidene går bra, og vi sprenger mellom 4000 og 10000 pr dag (Ca. 7000 fm3 i snitt).
Lasting og transport går ut med det samme som vi sprenger slik at det blir pr i dag ikke blir buffer.Skytebaser, borere, lastere og dumpersjåfører gjør en fantastisk jobb.

Lønningstjern.
Utpumping av Lønningstjernet for tømming av vann er utført. Vedlikeholds pumping foregår nå ved at det pumpes vann på kommunal avløpstunell.Utlasting av løsmasser i tjernet pågår for fullt, og masser transporteres til deponi B.
Det er pr i dag er det lastet ut ca. 100.000 fm3 bløte masser fra tjernet.Deponi B er utvidet med ca. 60.000m3 for å gi plass til mengdene bløte masser fra Lønningstjernet.

Skjenavatnet.
Massedeponiet ved Skjenavatnet tar nå i mot steinmasser fra Lilandshaugen.Det  er det fortrengt ca. 45.000 am3.
Vassbakk & Stol utfører sprengning i fyllingsfront av utlagt steinmasser, og dette skjer en gang i uken.

Kulvert for massetransport ved Speditørbygget.
Arbeidet med bygging av kjørekulvert er Brurekkverk er montert.

Ny rundkjøring på Flyplassvegen.
Utførelsen av ny rundkjøring på Flyplassvegen, har pågått siden primo februar. I området er det påtruffet kabler som må legges om, både av sivil- og militær art. Rensk og masseutskiftning for rundkjøringen pågår, og følger oppsatt plan.

Utførelsen av VA-anlegg og EL-kabler, ligger noe etter planen. Årsaken til dette er at arbeidsomfanget er blitt vesentlig større som følge av økte mengder. Det er også mye ekstraarbeid med graving for fjernvarmegrøft langs kabler, og kryssinger av høgspentkabler og eksisterende internveger. Dette skaper bekymring for oss, og vil medføre lengre byggetid på rundkjøringen.

Til tross for alle utfordringer som dukker opp, så blir det utført godt arbeid med god kvalitet.

Prosjektleder: Roald Himle