Fv 515 skal også legges om i Vestvika, mellom Garhaug og Søvik. Omleggingen er av en lengde på ca. 270 m. Den berørte veistrekningen er ca. 2,8 km langt.

Anleggsperioden er satt til ca. 52 uker, og arbeidene ble igangsatt medio august 2012.

Det skal legges 140 mm PE pumpeledning for spillvann samt 160 mm PVC selvfallsledning for spillvann med tilhørende kummer i store deler av strekningen. Det skal også anlegges 3 km kabelgrøfter for belysning langs strekningen.

Det skal sprenges ca. 18000 m3. Vi satser på å knuse opp ca 20000 tonn av disse, slik at anlegget vil bli selvforsynt med knuste masser.

All sprengning, grave og- fyllingsarbeider vil foregå langs Fv 515, noe som medfører en del utfordringer i forhold til å avvikle trafikken forbi anleggsområde med minst mulig forsinkelse og ulempe for trafikantene. Samtidig må vi prøve å muliggjøre en effektiv og økonomisk drift av arbeidet. Sikkerheten til både trafikanter og arbeidere ivaretas bl.a. ved at det skiltes og at det benyttes ulike typer sikring langs traseen. Vi benytter også trafikkdirigenter når situasjonen tilsier det.

Hans Petter Hjort (HMS) og Ole Meland (formann) gjennomførte tirsdag den 11.12.2012 en «kampanje» overfor trafikantene. Trafikkdirigentene stoppet bilistene og det ble delt ut en folder til disse. I denne folderen var det gitt litt informasjon om hvordan trafikantene skal opptre korrekt i forhold til varsling, skilting og trafikkdirigenter gjennom anleggsområde.

Bilistene fikk også servert kaffe og pepperkaker av Hans Petter Hjort og Ole Meland. «Kampanjen» så ut til å bli godt mottatt av trafikantene, og det var mange smil å se den tiden aksjonen pågikk.

Vi vil også for fremtiden oppfordre trafikanter og arbeidere å opptre aktsomt og hensynsfullt ovenfor hverandre slik at ikke farlige situasjoner oppstår.