Nå nærmer det seg siste overlevering for arbeidet som Vassbakk & Stol har gjort på bybanen. Alle etapper til sporveisleverandør er overlevert.

Neste overlevering er etter planen satt til 21/10-15. Da skal sidearealer overlevers.Sluttførende arbeider pågår i sideareal, herunder jordutlegg og beplanting, kantsteinsetting, asfaltarbeid og øvrige kompliteringsarbeid.

Anleggsleder Jostein Mjelstad sier det har vært mange utfordinger underveis i prosessen, men kan se tilbake på noen år med bybane arbeidet som en erfaring riker for alle.

Utfordringer har som nevnt tidligere vært;  en stram framdrift, omgivelsene og trafikkavvikling, massetransport og vanskelige grunnforhold ved Plantasjen

Anleggsleder er godt fornøyd med arbeidet som nå ferdigstilles og trekker frem et godt arbeidsteam både inne og ute. Alle fortjener ros for god innsats.

Anleggsleder: Jostein Mjelstad

Formenn: Fred Ove Vatle, Roger Egge, Kjell skage og Jan Roar Siljander.

 

Under kan du få litt informasjon om hva arbeidet har bestått av:

Bybanen byggetrinn 3 parsell C12

Byggetrinn 3 omfatter bybanestrekning fra Lagunen til Bergen lufthavn Flesland. Traseen i sin helhet skal stå klar i 2016.

Vassbakk & Stol AS og Skanska Norge ble tildelt entreprise C12 Sandslivegen – Kokstad, som er en del av byggetrinn 3. Byggherre Hordaland Fylkeskommune Bybanen Utvikling.

Fysisk oppstart i marka var 19.08.2013, overlevering til byggherre 2015. Underveis er det satt en rekke milepæler ift. tilkomst for påfølgende entreprise.

C12 Sandslivegen-Kokstad er 1700 meter lang. Arbeidet består av grunn- og betongarbeider opp til ballastpukk og en del konstruksjoner. Traseen går til dels gjennom jomfruelig terreng ved Sandsli og Ytrebygdsvegen. Over Sandslimarka krysser traseen eksisterende parkeringsplasser og tett inntil bebyggelse. Fra Sandslimarka gjennom Dyrhovdtunnelen med utløp tett inntil Plantasjen, videre krysser banen under Ytrebygdsvegen, følger så veien fram til Kokstad holdeplass, over banebro og til entreprisegrense.

Fakta

  • Sprengning i linjen 125 700m3
  • Jordmasser 70 000m3
  • Natursteinsmurer ca 3 500m2
  • Ca 1,3 km gang- og sykkelvei
  • Infrastruktur i grunn for Bybanen og nødvendige omlegginger av eksisterende
  • 120 meter lang bro i betong
  • Bro for gang- og sykkelvei over Ytrebygdsvegen
  • Kulvert der bybanen krysser under Ytrebygdsvegen
  • Tunnel på 90 meter for Bybanen, to tunneler med portaler – totalt ca 80 meter for fremtidig byggetrinn på Ringveg vest

Utfordringer underveis er blant annet stram framdrift, omgivelsene og trafikkavvikling, massetransport og vanskelige grunnforhold ved Plantasjen.