Vassbakk & Stol nærmer seg slutten for prosjektet med Bergen kommune, Vann- og avløpsetaten  som omfatter VAO anlegg i Rådalen. Bergen kommune skal sammen med Grønn Etat etablere et avskjærende overvannssystem i forbindelse med det nedlagte avfallsdeponiet i Rådalen.

Formålet er å lede overvann ut av området uten påvirkning av sigevannet fra det gamle deponiet. Det skal etableres et system med tette grøfter i deponiområdet. Nedstrøms skal det etableres en åpen bekk ned til sjø.

I deler av grøftetrasèene, samt i egne trasèer skal det etableres vann- og spillvannsledninger. Formålet er sanering av avløputslipp i indre deler av Fanafjorden, samt økt vannforsyningsikkerhet i samme område.

Arbeidet har gått etter planen og et bra samarbeid med byggherre. Prosjektet skal etter planen avsluttes august 2015.

Anleggsleder er Kurt Are Fugle og formann på anlegget er Lars Morten Berland.

Kontraktsverdi vurdert til ca. 33 mill. NOK

en fisk kom svømmende gjennom røret i grøften

En fisk kom svømmende gjennom røret i grøften 🙂